Договір на надання туристичних послуг                                          зразок

Договір на надання туристичних послуг                                                                                                        /ЗРАЗОК/

м. Київ                                                                                  «    »________________202__р.

Туроператор ТОВ «Сант Валентин» (ліцензія Державної  служби туризму і курортів України АВ № 566542 від 18.03.2011р.) надалі «Туроператор» в особі директора  Стаучан Людмили Олександрівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і громадянин ____________________________ ,  паспорт серії  _______ №  ___________,  з іншої сторони (надалі «Турист»), уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1. Тур оператор бере на себе всі обов`язки  з організації та оформлення туристичної подорожі Туриста,  у складі туристичної групи, а також надання туристичних послуг.

2. Турист зобов`язується своєчасно  сплатити та здійснити подорож.

2. Інформація про умови поїздки

Маршрут_________________________________________________________________________

Строки подорожі  _______________________. Транспортне сполучення Поїзд-автобус. Кількість місць ___ із них дорослих ___, дитячих _____. Розміщення дитини (на основному, додатковому ліжку, без місця) _______ міст.розміщення. Харчування  сніданки (згідно з програмою). Екскурсійна програма згідно з програмою. Страхування (\ким здійснюється) страхова  компанія«INGO». Трансфери ___________ . Перелік додаткових послуг, що надаються Туристу згідно з програмою  П.І.Б. осіб, що їдуть з  Туристом _______________ . Вартість туру для дорослих ___________ .

Вартість туру для дітей _________________ .

3. Послуги, що надає Туроператор

 • Інформаційно-консультаційні  послуги  щодо отримання в'їзної візи, умов відпочинку в країні перебування,, правил проходження митного і прикордонного контролю, дотримання законів перебування іноземних громадян за кордоном, звичаїв країни, умов медичного страхування;
 • Допомога при оформленні документів для  відкриття візи в Посольстві;
 • Бронювання місць в готелях: згідно з програмою ___________________________________________________

      (місто, категорія, назва готелю, умови розміщення та харчування)

 • Замовлення трансферу в країні перебування: ____________ . Замовлення екскурсій  згідно з програмою
 • Бронювання проїзних квитків з/д поїзд __________________
 • Допомога в оформленні медичного страхування _______________________________________________

4. Обов`язки Туроператора

4.1. Туроператор зобов`язується:

 • Надати туристичні послуги в повному обсязі  у встановлений термін, у кількості і якості, що передбачені даним договором;

Забезпечити Туриста туристичним ваучером у випадку індивідуального туру, та керівника групи у випадку групового туру та іншими документами, що підтверджують статус  Туриста;

 • Проінформувати  Туриста про організацію тура, правила поведінки, умови страхування, правила перетину державного кордону;
 • Нести матеріальну відповідальність  за свої дії та  дії партнерів з організації туру;
 • Відшкодувати Туристу відповідно до чинного законодавства України збиток, заподіяний йому в наслідок  ненадання або надання в неповному обсязі або неналежної якості туристичних послуг з вини Туроператора.

4.2. Турист зобов`язується::

 • Виконувати умови і правила, передбачені договором:
 • Надати всі необхідні документи для оформлення виїзних віз не пізніше, ніж за 30 днів до початку подорожі;
 • Сплатити за послуги  Туроператора не пізніше ніж 10 днів до початку подорожі;
 • У разі необхідності самостійно сплатити за авіа, залізничні., автобусні квитки, поромні переправи представникам транспортних компаній, вартість послуг закордонного партнера Туроператора його представникові, а також консульський збір в Посольствах зарубіжних країн в Україні, за умови, що ці  витрати передбачені в п.2 («Вартість туру) даного договору;
 • Надати  правдиві відомості про попередні поїздки за кордон України та  повідомити про факти порушення  міжнародного законодавства, митного і візового режиму;
 • Обов’язково бути присутнім під час інструктажу по запланованій поїздці;
 • В жодному випадку не звертатися в офіційні інстанції закордонних країн щодо надання політичного притулку, з проханням про еміграцію, або нелегально залишатись в країні здійснення туру;
 • У випадку пошкодження майна або здійснення іншої протиправної дії під час перебування за кордоном відшкодувати в повному обсязі заподіяний моральний і матеріальний збиток постраждалій стороні.
 • Сплатити самостійно за користування додатковими послугами в готелях (телефон, міні-бар, фен, сауна, басейн та ін.), якщо це не передбачено  в п.2 даного договору;
 • Нести повну  матеріальну и моральну відповідальність в разі невірного оформлення свого закордонного паспорта і дотримання міжнародних прикордонних і митних правил;
 • Поважати  політичний і соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні віросповідання країни, виконувати митні й прикордонні правила;
 • Дотримуватись  правилам поведінки  та вимогам стосовно збереження пам'яток  історії, культури, природи;
 • Своєчасно сплатити вартість послуг, обумовлених даним договором, відповідно до калькуляції тура;
 • Відшкодувати  збитки, заподіяні його неправомірними діями.

5. Права сторін

5.1. Тур оператор має право:

 • Змінити терміни поїздки у випадку затримки видачі виїзних віз, непередбачених ускладнень зі сторони партнера і транспортних компаній;
 • Змінити  тривалість та маршрут  туру, клас обслуговування, вид транспортного обслуговування, спосіб забезпечення безпеки  Туриста,
 • Збільшити обумовлену вартість туру більше, ніж на 5 % лише за згодою Туриста і за умови, що Турист буде повідомлений про це не пізніше, ніж за 20 днів до початку туру;
 • Розірвати  договір про надання туристичних послуг без відшкодування збитку Туристу у випадку:

а) виникнення форс-мажорних обставин, внаслідок яких  надання послуг неможливе;

б)у випадку відмови у видачі виїзної візи Туристу Посольством;

в) якщо не було зібрано мінімальної кількості туристів, необхідної для створення групи, про що туристи були повідомлені не пізніше, ніж за 10 днів до початку туру;

г) прострочення терміну сплати;

 • Вимагати  відшкодування збитку, заподіяного йому Туристом.

5.2 Турист має  право:

 • На  особисту безпеку, захист життя, здоров`я  та  прав споживача;
 • На отримання медичної допомоги у випадку захворювання згідно з умовами страхування;
 • На відшкодування  матеріального и морального збитку у випадку невиконання або неналежного виконання умов договору;
 • Розірвати  договір без відшкодування  збитку Туроператору, якщо збільшення  вартості туру або  послуги перевищує 5% обумовленої вартості, а також у випадку підвищення  цін на туристичні послуги при їх загальнодержавній зміні;
 • на повну й об’єктивну інформацію про закони і правилах проживання в даній країні, поведінку в громадських місцях, умови страхування, розірвання договору на тур.

6. Порядок розрахунків

6.1. Вартість обслуговування за кордоном, без ПДВ складає: _______________ .

 Вартість послуг Туроператора з бронювання та інформаційно-консультаційних робіт складає: _______________ .

6.2. Консульський збір, вартість проїзду Турист сплачує самостійно.

6.3. Додаткові послуги, не вказані в цьому договорі та  заброньовані  послуги  Туристом  сплачує безпосередньо на місці.

6.4. Оплата здійснюється:  переказом на розрахунковий рахунок Туроператора, при безготівковому розрахунку – на розрахунковий рахунок Туроператора  або іншим  способом, що не суперечить чинному законодавству України.

6.5. Передоплата становить 100 %.

6.6.Все фінансові відносини між Туроператором і Туристом, а також узгоджена вартість туру, який пропонує Туроператор, є конфіденційними і не підлягають розголошенню третій стороні.

7. Відповідальність сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного  договору, винна  сторона сплачує  другій стороні нанесені цим збитки.

7.2. Тур оператор  не несе відповідальності перед Туристом у наступних  випадках:

 • настання подій, передбачених розділом 8 «Форс-мажор»;
 • затримки на кордонах, пов’язаних з проведенням прикордонного і митного контролю;  за наслідки, пов’язані  з порушенням Туристами прикордонних і митних правил;
 • невірно оформленого закордонного паспорта Туриста;
 • за порушення особистих планів Туристів, пов’язаних   зі зміною маршруту туру, що відбулась не з вини Туроператора;
 • за надання Туристом свідомо неправдивих  відомостей про себе;
 • відмову Посольства країни перебування у видачі Туристу в`їзної  візи, про що перед поїздкою Турист інформується.

7.3. При настанні подій, перерахованих в п.7.2. даного договору гроші за надані туристичні послуги, консульський збір та проїзні документи не повертаються.

7.4. Туроператор не несе матеріальних витрат та моральної відповідальності за дії зі сторони транспортних компаній, що призвели до порушення термінів та  графіків поїздки.

7.5. Туроператор не несе відповідальності за сервіс авіа та залізничних компаній та за фактично надані ними послуги. За технічний стан автотранспорту відповідає автотранспортне підприємство.

7.6. Турист, який підписав даний договір є представником інтересів всіх туристів, занесених в договір, і безпосередньо несе відповідальність перед Туроператором за вірність замовлених послуг, заявлених  даних, своєчасну сплату штрафів у випадку відмови від подорожі.

8. Форс-мажор

При виникненні форс-мажорних обставин: війна, повінь, землетрус, страйки, епідемії, зміни в законодавстві та інші явища непереборної сили, Туроператор звільняється від відповідальності за порушення умов договору. При настанні форс-мажорних обставин, за згодою сторін, терміни виконання зобов’язань  договору змінюються  або договір розривається.

9. Додаткові умови

9.1. У випадку настання піку сезону при повній завантаженості готелів, а також при ускладненнях в оформленні виїзних  віз, Туроператор залишає за собою право перенесення  терміну туристичної подорожі або заміни броні на інший готель без зниження його категорії.

9.2.  У випадку відмови Туриста від подорожі, незалежно від причини відмови Турист компенсує фактичні витрати в наступних  частках від  повної вартості туру:  відмова за 12-10 днів до вильоту (виїзду) – 10%, відмова за 9-7 днів до вильоту (виїзду) – 25%, відмова за 6-4 днів до вильоту (виїзду) – 50%, відмова  за 3-1 днів до вильоту (виїзду) – всю вартість  путівки, при відмові посольством у виїзній візі туристові, фірмою утримується 50% від вартості путівки.

9.3. У разі виникнення страхового випадку претензії щодо компенсації збитків Турист подає  в страхову компанію, вказану в страховому полісі.

9.4. Претензії щодо зникнення особистого майна Туристів розглядаються тільки за наявності офіційних документів, що підтверджують факт крадіжки й на підставі   чинного законодавства України.

9.5. Всі претензії до  Туроператора щодо обслуговування за кордоном приймаються на протязі 2-х тижнів з дати закінчення поїздки при наявності документів, що підтверджують обґрунтованість  претензій. По закінченню цього терміну Туроператор претензії не приймає.

10. Порядок врегулювання спорів

10.1. Все суперечки між Туристом та Туроператором вирішуються шляхом переговорів.

10.2. Все претензії щодо організації туру приймаються Туроператором при наданні таких документів:

 • Даний договір, підписаний Туристом;
 • Документ, що підтверджує факт ненадання послуг, від закордонного партнера Туроператора з  підписом  представника  цієї організації  при індивідуальному турі, а також з підписом  керівника групи й 51 % учасників групи при груповому турі;
 • документ, що підтверджує факт відмови закордонного партнера Туроператора від надання компенсаційних послуг.

10.3.У випадку, якщо Туристу були запропоновані компенсуючи послуги, і він ними скористався-–претензія не вважається дійсною.

10.4 Термін дії договору – з  моменту його підписання до закінчення туру.

10.5 Послуги вважаються наданими в повному обсязі та належної якості в момент підписання сторонами акту наданих послуг або відсутності претензії протягом 5 (п'яти) календарних днів після закінчення туру.

12. кінцеві положення.

12.1. Підписавши цей договір, Турист запевняє, що:

 • не був раніше зареєстрований в комп’ютерних  мережах поліції та Посольств країн Шенгенської Угоди як неблагонадійний і не був депортований з країни;
 • не звертався, і не буде звертатися в період даної поїздки в Посольства країн  Шенгенської Угоди щодо надання роботи або політичного притулку;
 • не буде змінювати  маршрут туру за кордоном за власним бажанням без згоди із  зарубіжною фірмою,  що надала запрошення і ваучер.

12.2. Туристичні документи, що надаються Туристу або керівникові групи: ваучер на розміщення  сторони що приймає, проїзні квитки, страховий поліс.

12.3. Договір складений у двох примірниках, один з яких знаходиться у Туриста.

13. Реквізити сторін

Туроператор ТОВ «Сант Валентин»

Турист

 

Директор Стаучан Людмила Олександрівна

  Іванова Наталія Іванівна

 

(посада, ПІБ, підпис керівника)

(ПІБ, підпис туриста)

 

04053 Київ, вул. Олеся Гончара 25, оф.4

  паспорт  серія   МЕ    №  354567

 

Телефон: 486-7121, 486-7119

 

 

р/р№ 26008001585614 АБ «УКРГАЗБАНК»

виданий: __________________________________________

 

МФО320478

 

 

 

зареєстрований: м.Київ, вул. Краматорська, 35, кв.52

 

підпис:_____________________

 

підпис:_________________________